Avís Legal

A l’efecte del que preveu la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l’usuari (d’ara endavant, l’USUARI) que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini jocstaula.cat (d’ara endavant, la pàgina web) la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVEI:

ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS
DOMICILI SOCIAL: C/Països Catalans, 1, 08275, Calders
EMAIL DE CONTACTE: caldausludic@gmail.com

Així mateix, l’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS informa l’USUARI dels termes i condicions següents:

1. Condicions generals d’ús de la pàgina web
Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats a través de la WEB estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest “Avís Legal” (d’ara endavant, l’AVÍS) i compleixen amb la legislació espanyola vigent, especialment amb l’esmentada LSSICE, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, la RGPD), i amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, la LOPD GDD).

En conseqüència, el simple accés i la utilització de la WEB per qualsevol persona implica l’atribució de la condició d’USUARI i la plena acceptació de tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS des del mateix moment en què s’accedeix a la WEB.

L’accés a la WEB, així com la sol·licitud de tota mena d’informació, és totalment gratuït.

 

2. Tractament de les dades segons les finalitats
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS obté dades de caràcter personal, a través dels formularis de contacte del web, d’aquelles persones que remetin alguna consulta, sol·licitud i/o comentari.

Les finalitats per a les quals es recullen aquestes dades són les de poder donar resposta a les vostres consultes i inscripcions referents als serveis que oferim en relació amb activitats relacionades amb jocs de taula (tornejos, tast de jocs, tallers/formacions…)

No es procedirà en cap cas a la comunicació ni cessió de les vostres dades, llevat que un organisme públic ho requereixi conforme a la Llei i exceptuant als encarregats del tractament que ens presten serveis relacionats amb els nostres sistemes d’informació.

Teniu dret a obtenir confirmació de si estem tractant les vostres dades personals; per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals (Dret d’Accés), teniu dret a rectificar les dades inexactes (Dret de Rectificació) o sol·licitar la vostra supressió (Dret de supressió) quan les dades ja no siguin necessàries, teniu dret a exercir la seva oposició al tractament de dades (Dret d’oposició), a exercir el seu dret a la limitació al tractament, així com tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, si escau. Tot això mitjançant correu electrònic a caldausludic@gmail.com de conformitat amb el procediment dels articles 15 a 23 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 .

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS declara tenir implementades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Per protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibit enviar qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual a través dels nostres formularis.

 

3. Política de correus comercials
D’acord amb la LSSICE, l’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS no realitza pràctiques de correu brossa, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’USUARI Així mateix, s’informa l’USUARI que, d’acord amb la LSSICE, les seves dades poden ser utilitzades per enviar correus comercials per via electrònica, sempre que versin sobre les activitats i finalitats de l’Associació. Això no obstant, l’USUARI o client es podrà oposar en qualsevol moment a l’enviament d’aquests correus comercials mitjançant comunicació escrita adreçada al domicili social de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS o a l’adreça de correu electrònic que constin a la informació general d’aquest AVÍS.

 

4. Enllaços externs, links o enllaços

Des de la pàgina web de caldaus.cat, de vegades es podrà accedir a altres pàgines web, mitjançant links o enllaços. L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS no es fa responsable de l’estat de les polítiques de seguretat, privadesa i protecció de dades de caràcter personal en aquestes altres pàgines web, recomanant als USUARIS que, si hi accedeixen, s’informin, en primer lloc, del seu contingut.

Pel fet que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS no té control sobre aquests llocs i recursos, l’USUARI accepta i acorda que aquesta no serà responsable de la disponibilitat d’aquests llocs i recursos externs, i que no els recolza ni és responsable o té obligació legal pel contingut d’aquests llocs o recursos ni per la comercialització de productes o altres materials que puguin oferir o estiguin disponibles des d’aquests. L’USUARI accepta i acorda que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS no serà responsable ni estarà obligada, directament o indirectament, per cap dany o pèrdua causats per, o en connexió amb, l’ús o confiança en qualsevol contingut, béns o serveis disponibles a través de qualsevol lloc o recurs.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius a la web o als seus servidors, ni la seva correcta visualització o descàrrega, que es pot veure impedida, dificultat o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l’empresa.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions al sistema que siguin aliens al seu control, ni de possibles danys causats al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) a conseqüència de l’accés a la web. Per tant, l’accés a la nostra pàgina web i la navegació per aquesta es fan sota la responsabilitat de l’USUARI.

5. Informació sobre recursos tècnics

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS proporciona als USUARIS els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest AVÍS o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment lliurement.

6. Responsabilitat

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS, respecte a les informacions subministrades i les respostes a les consultes realitzades a través dels apartats de contacte, ja que totes les respostes donades als USUARIS a través dels nostres serveis es basen en plantejaments argumentats pels mateixos USUARIS, moltes vegades sense coneixement de tots els elements necessaris, no serà responsable, ni directament ni indirectament, dels perjudicis, reclamacions o possibles conseqüències econòmiques que poguessin derivar-se a les persones físiques o jurídiques que hagin contractat qualsevol dels serveis oferts, com a resultat d’alguna informació facilitada pel nostre equip de professionals.

7. Drets de Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de qualsevol element publicat al portal web pertanyen a L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CALDAUS i no n’està autoritzat l’ús, la reproducció o la còpia.

8. Limitacions d’ús

Queda expressament prohibit reproduir, copiar, transformar, modificar o alterar sota qualsevol procediment la informació continguda als serveis, sigui de manera parcial o totalment, gratuïta o onerosament. L’USUARI s’abstindrà de sol·licitar informació sabent que serà utilitzada per tercers i de permetre voluntàriament o negligentment que tercers facin sol·licituds semblants.

9. Submissió expressa

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment de les presents condicions generals, les parts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Data de la darrera publicació: 2 de juny de 2022

Fins l'any vinent!

Gràcies a tots els assistents i col·laboradors

Estem organitzant totes les activitats i els espais, tota la informació en

Dies
Hores
Minuts
Segons